REGERINGEN VILL ÄNDRA GRUNDLAGEN!

 

Hittills har grundlagen skyddat oss ifrån de oproportionerligt hårda åtgärder vi sett andra länder ta till under pandemin. Men nu vill regeringen gå in och ändra i den. Först och främst vill man ändra i smittskyddslagen, detta för att möjliggöra införandet av undantagstillstånd med utegångsförbud, begränsningar i rörelsefriheten, tvångsåtgärder i samband med medicinsk behandling, vaccinationsregister m.m. inför eventuellt kommande pandemier. Men för att detta ska vara möjligt, behövs ett nytt tillägg i grundlagen. Med grundlagsändringen finns det utrymme för större tolkning av grundlagen, något som öppnar upp för att regeringen ska kunna införa de drakoniska åtgärder vi sett i andra länder, så som Australien, Canada och Nya Zeeland.

För att en grundlagsändring ska ske måste det röstas igenom två gånger med ett riksdagsval emellan. Regeringen förhastar därför på denna utredning nu, för att detta ska kunna träda i kraft redan januari 2023. Röstas förslaget igenom av riksdagen i sommar, och åter igen efter valet i höst – så kan en permanent ”Pandemilag” vara ett faktum. 

* Deluppdraget om extraordinära smittskyddsåtgärder ska delredovisas den 15 maj 2022. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 aug 2023 och beräknas träda i kraft 1 januari 2023.Till särskild utredare utses Lars Hedengran, jurist och sedan år 2007 rättschef på Socialdepartementet.

Förslaget innebär att:

  • regeringen kommer att ha permanent befogenhet att bestämma vilka åtgärder samhället följa under en pandemi ( sanktioner som innebär böter eller fängelse om man inte efterlever) 

  • regeringen kan införa totala lockdowns vid pandemier samt kunna vidta olika tvångsåtgärder (så som husarrest, förhindra oss från att lämna vårt kvarter, vår stadsdel, vår stad eller vår region). 

  • regeringen vid behov kommer ha möjlighet att begränsa folksamlingar för att minska risken för smittspridning vid nya sjukdomsutbrott.

  • regeringen kommer kunna tvinga fram testning och smittspårning på alla medborgare, ex. provtagning vid alla inrikes resor eller utöva reseförbud inom landet (poliskontroller på vägar in och ur städer).

  • regeringen kan ställa krav på att särskilda boenden och isolera av smittskyddsskäl, vårda smittade separat inom särskilda boenden (låsa in under tvång).

  • pandemivaccinationer ska inkluderas i nationella vaccinationsregistret.

 

Genom att regeringen då har en ändrad grundlag behöver de inte gå till riksdagen för att be om befogenheter. Detta innebär kraftiga inskränkningar av våra grundlagsskyddade fri- och rättigheter.

 

Därför har vi nu dragit igång en namn insamling för att skydda grundlagen och stoppa denna utveckling mot ett odemokratiskt samhälle. Vi kommer att lämna in insamlingen till regeringen den 2 maj 2022. 

 

 

 

ÖVER 

17 000

MÄNNISKOR HAR HITTILLS ANVÄNT SIN RÖST FÖR ATT SKYDDA GRUNDLAGEN!

 
 
 

 

NAMNINSAMLINGEN:

https://www.skrivunder.com/skydda_vara_grundlagsskyddade_fri-__rattigheter?u=8068864&uv=42693597

Skriv under du med för att göra din röst hörd i kampen för frihet och rättvisa.